Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Cela i Zadania ZCKZIU w Szczecinie

Na podstawie Statutu Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie

§ 5.1 Celem działalności Centrum jest kształcenie zawodowe zgodne z obowiązującymi przepisami a także realizacja innych zadań zleconych przez organ prowadzący.

      2. Centrum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych  wydanych na jej podstawie.

       3. Głównym celem kształcenia zawodowego jest:

1). przygotowanie uczniów i słuchaczy do pracy zawodowej;

2). przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy;

3). kształcenie kompetencji społecznych i personalnych.

§ 6.1 Zadaniem Centrum jest :

1). prowadzenie szkoły dla młodzieży i dorosłych;

2). dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;

3). kształcenie teoretyczne i praktyczne uczniów i słuchaczy w pełnym zakresie programowym lub
w zakresie wybranych efektów kształcenia podstawy programowej poprzez realizację ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej ramowych planów nauczania, podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy;

4). organizowanie, prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w drodze kształcenia kursowego w oparciu o aktualne akty prawne;

5). organizowanie praktycznej nauki zawodu dla uczniów i słuchaczy w celu opanowania umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie;

6). zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów i słuchaczy oraz zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez Centrum;

7). realizacja zadań związanych z uzyskaniem kwalifikacji zgodnie  z obowiązującymi przepisami poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy;

8). organizacja kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

9). stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

10). kształtowanie i rozwijanie u uczniów i słuchaczy postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu;

11). współpraca w zakresie zadań statutowych z urzędami, instytucjami, zakładami pracy, organizacjami społecznymi w zakresie kształcenia ustawicznego.

        2. Centrum prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych;

1). kwalifikacyjne kursy zawodowe,

2). kursy umiejętności zawodowych,

3). kursy kompetencji ogólnych,

4). kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

       3. Centrum podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.

      4. Szkoły, wchodzące w skład Centrum, realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz w ich statutach.

      5. Ośrodek Kształcenia Kursowego realizuje cele i zadania określone dla organizacji kursów kwalifikacyjnych oraz innych form edukacji ustawicznej  pozaszkolnej

       6. Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w Centrum określają odrębne przepisy.

       7. Nauka w szkołach dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywać się może w systemie stacjonarnym, zaocznym oraz w formie kształcenia na odległość(e – learning).

       8. Możliwe jest rozszerzenie lub zmiana kierunków kształcenia na podstawie odrębnych przepisów.

     9. Centrum realizuje zadania w stosunku do uczniów, słuchaczy i uczestników kursu, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach przepisów    bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

1). budynki Centrum nie stanowią zagrożeń dla uczących się, posiadają instrukcję przeciwpożarową, instrukcję ewakuacji, w wyznaczonych miejscach Centrum znajdują się wyposażone apteczki pierwszej pomocy;

2). każda pracownia przedmiotowa w Centrum posiada regulamin pracowni, obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, z którymi zapoznawani są uczniowie, słuchacze i uczestnicy kursu na pierwszych zajęciach prowadzonych w pracowni;

3). uczniowie i słuchacze odbywający zajęcia praktyczne w placówkach służby zdrowia i pomocy społecznej u pracodawcy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu praktycznej nauki zawodu i przepisów bhp obowiązujących w tych placówkach;

4). podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych (wycieczki, akcje na rzecz szkoły i środowiska lokalnego), opiekę nad uczniami/słuchaczami sprasowuje nauczyciel lub opiekun wyznaczony przez Dyrektora Centrum;

5). podczas realizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, na terenie placówek kształcenia praktycznego opiekę nad uczniami/słuchaczami sprawuje nauczyciel praktycznej nauki zawodu lub opiekun praktyki zawodowej;

6). otoczenie opieką uczniów i słuchaczy w przypadkach niepowodzeń dydaktycznych, wychowawczych lub losowych po rozpoznaniu ich potrzeb;

7). współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi w zakresie dostosowania warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do indywidualnych potrzeb ucznia/słuchacza;

8). każdy uczeń/słuchacz, uczestnik kursów i nauczyciel jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.

       10. Centrum współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców w zakresie:

1). organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego;

2). przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców;

3). kształcenia ustawicznego pracowników.

       11. Centrum współpracuje z urzędami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr.

   12. Centrum współpracuje z placówkami szkolenia zawodowego, placówkami oświatowo - wychowawczymi, publicznymi oraz niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz z organizatorami kształcenia ustawicznego, szkołami wyższymi i stowarzyszeniami zawodowymi.

§ 7 Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w Centrum określają odrębne przepisy.

§ 8 Centrum kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec siebie, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

§ 9 Centrum systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i słuchaczy, realizację zadań wykonywanych przez pracowników Centrum i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań.

§ 10 Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Centrum, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno-obsługowi we współpracy z uczniami, słuchaczami, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym Centrum.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Ingielewicz 21-11-2013 03:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomaszewska 20-01-2015 13:47