Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Na podstawie Statutu Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie

§ 15.1 Dyrektor Centrum:

1). kieruje działalnością Centrum;

2). reprezentuje Centrum na zewnątrz;

3). jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

4). sprawuje nadzór pedagogiczny;

5). jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

6). jest kierownikiem ośrodka egzaminacyjnego;

7). wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

§ 16    Dyrektor Centrum ma obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy o systemie oświaty.

§ 17.1 Dyrektor Centrum nadzoruje proces dydaktyczno-wychowawczy

      2.  Kontroluje pracę nauczycieli oraz osób zatrudnionych w Centrum i jest ich bezpośrednim przełożonym.

    3. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Karta Nauczyciela i Kodek Pracy.

§ 18.1 Dyrektor Centrum kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:

1). stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości pracy;

2). przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady;

3). przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

4). realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5). wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;

6). powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;

7). powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły problemowo-zadaniowe;

8). zwalnia uczniów z wychowania fizycznego i słuchaczy z praktycznej nauki zawodu w oparciu o odrębne przepisy;

9). inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;

10). odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów klasyfikacyjnych;

11). odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów poprawkowych i podaje do wiadomości uczniom i słuchaczom;

12). ustala w porozumieniu z organem prowadzącym zawody, w których kształci Centrum, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia, co do zgodności z potrzebami rynku pracy;

13). odpowiada za organizację i przeprowadzenie w Centrum egzaminów potwierdzających kwalifikacje w poszczególnych zawodach zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;

14). informuje w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym Okręgową Komisję Egzaminacyjną.            

      2. Dyrektor organizuje działalność Centrum a w szczególności:

1). opracowuje do dnia 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

2). przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych;

3). określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

4). wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć;

5). informuje nauczycieli, uczniów i słuchaczy do 30 września o ustalonych dniach wolnych;

6). odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów i słuchaczy;

7). dba o właściwe wyposażenie Centrum w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

8). sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Centrum;

9). opracowuje projekt planu finansowego Centrum i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;

10). dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Centrum, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

11). za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych Centrum tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;

12). organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

13). powołuje komisje w celu dokonania inwentaryzacji majątku Centrum;

14). organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

15). odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami;

16). wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych

      3. Dyrektor prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1). nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Centrum;

2). powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;

3). dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria;

4). dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

5). przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi Centrum;

6). występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

7). udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy;

8). wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

9). wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

10). przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

11). dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

12). określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

13). współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;

14). wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

        4. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami i słuchaczami;

1). tworzy warunki do samorządności;

2). egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i słuchaczy postanowień statutu Centrum;

3). sprawuje opiekę nad uczniami i słuchaczami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania         prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Centrum.

§ 19 Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Centrum.

§ 20 Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Tomaszewska 07-04-2009 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomaszewska 19-01-2015 13:55